Lokalforeninger

SABUS består af landsdækkende lokalafdelinger, der er sat i verden for at skabe aktiviteter og fællesskab for børn og unge. Vores lokalforeninger er selvstændige demokratiske organisationer. Ønsker du at skabe en ny lokalforening eller har din lokalforening behov for at et tjek af jeres organisation, finder du her nogle retningslinjer for hvad der forventes af jer.

SABUS’s initiativpulje

 

Kriterier for ansøgning af op til 10.000 kr. for en lokalforening i et foreningsår:

Ansøgning: Beskriv det projekt I ønsker at søge penge til. Lav et overslag på økonomi og send ansøgningen til SABUS. Ansøgning sendes til sabus@sabus.dk

Rapport efter gennemførelse af projekt: Efter projektfærdiggørelse ønsker SABUS en kort beskrivelse af projektet gerne underbygget med billeder eller film. Dette sendes til SABUS senest 1 måned efter afslutning af projektet.

Bestyrelsen har ret til at vurdere om der støttes med det fulde eller dele af beløbet fra sag til sag.

 

Der findes flere kendte puljer, hvor der kan søges penge til gode projekter. SABUS hjælper gerne med inspiration, opsætning af regnskab eller andet hvis man ønsker at søge nogle af disse midler (fx igennem DUF, TED eller kommuner)

Krav til tilskudsudløsende lokalforeninger

SABUS er medlem af DUF og modtager årligt et tilskud til drift af foreningens aktiviteter og administration. En del af disse midler gives videre til din lokalforening, for at støtte op om de aktiviteter, der foregår lokalt. For at en lokalforening er tilskudsudløsende, er der en række krav, som foreningen skal leve op til.

Fra Retsinformation:

§ 11. Som tilskudsudløsende lokalforeninger defineres foreninger, der opfylder følgende kriterier:

1) Består af mindst ti tilskudsudløsende medlemmer, jf. § 10.

2) Er godkendt af den landsorganisation, hvorunder lokalforeningen hører, og har eksisteret som lokalforening med fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder).

3) Har en demokratisk foreningsmæssig opbygning og praksis, jf. de generelle kriterier § 2, stk. 1, nr. 6, som reelt og kontinuerligt sikrer medlemmernes demokratiske indflydelse på lokalforeningens arbejde.

4) Har en selvstændig økonomi og et godkendt årsregnskab.

5) Har haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

6) Er hjemmehørende et sted i Danmark, herunder ikke Grønland eller Færøerne.

Stk. 2. Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation.

Med andre ord, kræver det en vis organisering og praksis i lokalafdelingen. Lokalt er den største konsekvens af disse krav, at I skal sikre demokratiet med en årlig generalforsamling, at jeres medlemmer har indflydelse på beslutninger og økonomi i organisationen.

Derudover kræver det, at I fører selvstændigt regnskab, som godkendes på generalforsamlingen. Dette er naturligvis for at støtte op om jeres lokale aktiviteter, som foreningen danner ramme for.

Dokumentationskrav

Et årshjul for lokalforeningen kan se sådan ud:

 • Hele året: løbende bestyrelsesmøder
 • Januar/februar: Generalforsamling med godkendelse af regnskab
 • April: Deltagelse på SABUS' repræsentantskab
 • November: Afslutning på medlemsregistrering

Ultimo marts modtager SABUS følgende fra lokalforeningen:

 • Godkendt regnskab
 • Referat fra generalforsamlingen
 • Aktivitetskalender/anden dokumentation for aktiviteter for regnskabsåret
 • Vedtægter
 • Evt. anden dokumentation

Opstart

Her følger en beskrivelse af, hvordan du kommer godt i gang med en ny lokalforening.
Formelt skal lokalforeningen oprettes under en stiftende generalforsamling.

 1. Initiativgruppen (de personer, I forventer skal sidde i bestyrelsen og evt. øvrige børne- og ungdomsmedarbejdere) samles.
  I gruppen drøftes vedtægterne igennem.
  Benyt gerne ”Lokalforeningsvedtægter” som udgangspunkt.
 2. Initiativgruppen vælger et antal personer, som er villige til at udgøre foreningens første bestyrelse jf. vedtægterne.Kontakt evt. folkeoplysningsudvalget i kommunen og fortæl dem, at I er i gang med at oprette en børne- og ungdomsforening, som I ønsker godkendt som tilskudsberettiget forening. Lad dem læse jeres vedtægter igennem, kommentere dem og evt. komme med ændringsforslag. SABUS standardvedtægter burde ikke give anledning til ændringsforslag, men det er en god idé at have kommunen med, så I gør opmærksomme på jer selv og dermed får mulighed for at søge lokalt tilskud.
 3. I afholder den stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages og bestyrelsen vælges. Husk at skrive referat, da det er referatet, der dokumenterer foreningens oprettelse. Referatet underskrives af referenten og vedtægterne af dirigent og den nyvalgte bestyrelse.
 4. Herefter indsendes ansøgningsdokumentet til SABUS bestyrelse, til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Som dokumentation medsendes referatet fra stiftende generalforsamling og vedtægterne.

Send også gerne en ansøgning via borger.dk om godkendelse af en folkeoplysende forening til din kommune: goo.gl/aWti5A

 

 1. På det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig, dvs. fordeler opgaverne imellem sig.
 2. Husk at skrive referat af bestyrelsesmøderne. De dokumenterer og beskriver foreningens aktiviteter.
david

David Henriksen

Foreningskonsulent

Tlf: 2611 4026

E-mail: dh@sabus.dk